Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτησης ( Ι.Ε.Κ.)

Απο τον:
Νίκο Πλέσσα
Μηχανολόγο Μηχανικό
καθηγητή
της Τ.Ε.Σ. Κορωπίου

The Greekversion

horizontal rule

Τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτησης ( Ι.Ε.Κ.), δημόσια ή ιδιωτικά
δεν εντάσσονται στο εκπαιδευτικό σύστημα και σε εκπαιδευτική βαθμίδα.

Σκοπός των Ι.Ε.Κ. είναι η παροχή κάθε είδους επαγγελματικής κατάρτησης,
αρχικής ή συμπληρωματικής, καθώς και η εξασφάλιση στους εκπαιδευομένους
αντιστοίχων προσόντων, με τη διδασκαλία επιστημονικών, τεχνικών, επαγγελματικών
και πρακτικών γνώσεων και την καλλιέργεια αναλόγων δεξιοτήτων, ώστε να διευκολύνεται
η επαγγελματική τους ένταξη στην κοινωνία και να διασφαλίζεται η προσαρμογή τους στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας.

horizontal rule

Τίτλοι και επαγγελματικά δικαιώματα

α. Πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης επιπέδου 1, μετά από κατάρτιση μέχρι δυο εξαμήνων.
Στα τμήματα μπορούν να εγγραφούν ενήλικες απόφοιτοι γυμνασίου.

β. Πτυχίο επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτησης επιπέδου 2,που χορηγείται στους αποφοίτους των τεχνικών επαγγελματικών σχολών (Τ.Ε.Σ.).

γ. Πτυχίο επαγγελματικής εκπαίδευσης επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους τεχνικών - επαγγελματικών λυκείων (Τ.Ε.Λ.), ή σε αποφοίτους τμήματος ειδίκευσης ενιαίου πολυκλαδικού
λυκείου (Ε.Π.Λ.).

δ. Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης.

δ1.Πτυχίο τμήματος ειδίκευσης ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου ( Ε.Π.Λ.).

δ2.Πτυχίο τεχνικού - επαγγελματικού λυκείου (Τ.Ε.Λ.)

δ3.Απολυτήριο ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου ( Ε.Π.Λ.) ή απολυτήριο τεχνικού - επαγγελματικού λυκείου (Τ.Ε.Λ.) που στην Γ' τάξη παρακολούθησαν μαθήματα δέσμης

δ4. Απολυτήριο γενικού λυκείου ή απολυτήριο ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου ( Ε.Π.Λ.) που στην Γ' τάξη παρακολούθησαν μαθήματα δέσμης.

δ5. Πτυχίο επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτησης επιπέδου 2 με προϋποθέσεις και όρους που θα αποφασίζονται, ανα ειδικότητα.

 

   

Copyright © 1996-2006 by Dimitris M PsorasAll rights reserved.
Every duplication going beyond proxy caching needs an explicitly written permission.
Additionally all material submitted is our property and it can not be withdrawn
.
All the "Pedia" web designed and published by Dimitris M Psoras